Accessibility Tools

Par projektu

Projekta EduChampions mērķis ir palīdzēt izstrādāt un paplašināt inovatīvu, iekļaujošu, elastīgu mācību praksi, kas balstīta uz universālā mācību dizaina principiem un apvieno uz izglītojamo vērstu pedagoģiju ar atbilstošiem digitālajiem mācību rīkiem, veicinot uzņēmējdarbības domāšanu un attieksmi pedagogu vidū. Izglītībai ir potenciāls efektīvi utilizēt apstākļus, palielinot cilvēku pašreizējās un nākotnes iespējas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, ka pieaug cilvēku grupa, kas saskaras ar ģeopolitisko, kulturālo, sociālo, ekonomisko, kā arī izglītības pieejamības faktoru izraisītām problēmām.

Mērķi

  1. apkopot dažādu valstu iedvesmojošus piemērus un stāstus par izglītības speciālistiem, kas veicina universālā mācību dizaina iedvesmotu, uz izglītojamo orientētu, digitalizētu mācību praksi un izplata to savās kopienās, lai palīdzētu ieviest skaidrību par svarīgām pedagoģijas, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības dimensijām šajā procesā;

  2. vairot informētību par šo paradigmas maiņu un izglītības speciālistu lomu šajā procesā – paradigmas ieviešanā un izplatīšanā;

  3. palīdzēt pedagogiem stiprināt viņu kompetenci uz izglītojamo vērstu stratēģiju izstrādē, mērķtiecīgi izmantojot digitālos rīkus mācībām, kā arī iekļaujošākā un visaptverošākā veidā risinot izglītojamo vajadzības;

  4. sekmēt ar inovatīvām, iekļaujošām un elastīgām mācīšanās pieejām saistītas labās prakses izplatīšanu PIA sektorā un paplašināt to arī uz citiem izglītības piedāvājumiem.

Partneri

Ikaslan Bizkaia
Ikaslan ir 28 valsts arodskolu apvienība Basku zemē Spānijā, Bizkaijas reģionā. Tā piedāvā sākotnējo profesionālo izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas un tālākizglītību darba ņēmējiem, bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautajām personām.
Mindshift

Mindshift ir konsultāciju uzņēmums, kas specializējas cilvēkresursu jomā un investē cilvēku kompetences uzlabošanā un pilnveidošanā, lai veicinātu organizāciju un sabiedrības digitālo briedumu.

Mindshift darbojas gan nacionālajā, gan starptautiskajā tirgū šādās pamatdarbības jomās: kompetenču novērtēšana un attīstīšana, apmācības, koučings un mentorings, karjeras vadība un personīgās attīstības plāni, darbaspēka sagatavošana jaunajām darba tirgus prasībām, jauno talantu iekļaušana stažieru programmās, komunikācijas stratēģiju izstrāde sociālajos tīklos. 

Girişimcilik Eğitimve Araştırma Derneğ

IGEA ir nevalstiska organizācija, kas dibināta Bursā un īsteno dažādas starptautiskas aktivitātes.

Organizācijas galvenie mērķi ir: veicināt sociālās inovācijas, radīt jaunas iespējas jauniešiem un pieaugušajiem un strādāt pie viņu nodarbinātības; uzlabot indivīdu sociālo apziņu, kuri seko zinātnei un tehnoloģijām un kuriem ir spēja efektīvi komunicēt veselības un izglītības jomā.

Found.ation

Found.ation ir inovāciju vadības konsultāciju uzņēmums, kas aizrautīgi pārveido organizācijas un komandas, aktivizējot jaunas prasmes un revolucionāras metodoloģijas.

CARDET

CARDET ir vadošais pētniecības un attīstības centrs Vidusjūras reģionā, kam ir globāla pieredze profesionālās izglītības un apmācības, uzņēmējdarbības digitālo prasmju un spēju veidošanas jomā. Kā lielākais neatkarīgais bezpeļņas centrs, kas atrodas Kiprā, CARDET ir neatkarīgi saistīts ar universitātēm un institūcijām no visas pasaules, piemēram, Jēlas Universitāti, Nikosijas Universitāti un Starptautisko Izglītības mediju padomi.

DISRUPTIA

DISRUPTIA ir digitālās transformācijas eksperts, kas viedās tehnoloģijas redz kā spēles mainīšanas rīkus, lai pilnībā izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas ilgtspējīgas nākotnes sabiedrības veidošanā. DISRUPTIA atbalsta izglītības iestādes un valsts iestādes, lai definētu skaidrus mērķus efektīvai digitālās transformācijas stratēģijai, veicinot augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību un digitālās transformācijas digitālo prasmju un kompetenču uzlabošanu.

Training 2000

TRAINING 2000 ir Markes reģiona reģionālās apmācības sertificēts pieaugušo izglītības centrs, kam ir pieredze izglītības un apmācības jomā dažādās ekonomikas nozarēs. Training 2000 ir iesaistīts inovatīva mācību satura un jaunu metodoloģiju (jauktās mācīšanās) pētniecībā un izstrādē, lai paaugstinātu un pārkvalificētu pieaugušos.

BIEDRIBA EUROFORTIS

Kopš 2007. gada Eurofortis ir dinamisks Čehijas-Latvijas centrs, kas atrodas Rīgā, Latvijā. Organizācija strādā apmācību, personīgās un profesionālās kompetences pilnveides jomā. Biedrība Eurofortis aktīvi piedalās Eiropas izglītības projektos, kas tiek īstenoti Erasmus+ programmas ietvaros, un nodrošina izglītojošu un mūsdienīgu mācību materiālu, rīku un metožu pieejamību, kā arī seminārus un dažādas apmācības projektu ietvaros, kuru galvenais mērķis ir dažādu kompetenču un zināšanu apzināšana, attīstīšana un pilnveidošana.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-VET-000089686

Copyright © | Privacy policy