Accessibility Tools

Σχετικά

Το σύνθημα του έργου EduChampions είναι να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την κλιμάκωση καινοτόμων, χωρίς αποκλεισμούς, ευέλικτων μαθησιακών πρακτικών -με βάση τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για μάθηση και το συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων με επίκεντρο το μαθητή και σχετικών ψηφιακών εργαλείων μάθησης- καλλιεργώντας την επιχειρηματική νοοτροπία και στάση των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συνθήκες και τις δυνατότητες των ανθρώπων, ενισχύοντας τις σημερινές και μελλοντικές ευκαιρίες του καθενός, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό μπροστά στην αυξανόμενη ομάδα ανθρώπων που αντιμετωπίζει κοινωνικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά εμπόδια.

Στόχοι

  1. Συγκέντρωση διαπολιτισμικών εμπνευσμένων παραδειγμάτων και ιστοριών edupreneurs που προωθούν πρακτικές μάθησης εμπνευσμένες από την UDL, με επίκεντρο τον μαθητή και υποστηριζόμενες ψηφιακά, και διάδοσή τους στις κοινότητές τους, ώστε να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση σημαντικών διαστάσεων της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας κατά τη διαδικασία,

  2. ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτή την αλλαγή παραδείγματος και τον ρόλο των edupreneurs και των πρωταθλητών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίησή της και την κλιμάκωσή της,

  3. να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά τον σχεδιασμό στρατηγικών με επίκεντρο τον μαθητή, τη σκόπιμη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη μάθηση και την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών με πιο περιεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο,

  4. να προωθήσουν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση καινοτόμων ευκαιριών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτων ευκαιριών μάθησης στο οικοσύστημα της ΕΕΚ και να επεκταθούν και σε άλλες εκπαιδευτικές προσφορές.

Εταίροι

Ikaslan Bizkaia

Η Ikaslan είναι μια ένωση 28 δημόσιων επαγγελματικών σχολών στη Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας, Bizkaia. Προσφέρει αρχική επαγγελματική εκπαίδευση για μαθητές μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση για εργαζόμενους, ανέργους και όσους απειλούνται με ανεργία.

Mindshift

Η Mindshift είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύει στην απόδοση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα των οργανισμών και της κοινωνίας.

Η Mindshift δραστηριοποιείται τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά, στους ακόλουθους βασικούς τομείς δραστηριότητας: αξιολόγηση και ανάπτυξη ικανοτήτων & μονοπάτια αναβάθμισης, κατάρτιση, coaching & mentoring, διαχείριση καριέρας & σχέδια προσωπικής ανάπτυξης, προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ένταξη νέων ταλέντων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, σχεδιασμός στρατηγικών επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα.

Girişimcilik Eğitimve Araştırma Derneğ

Η IGEA είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στην Προύσα και ασκεί διεθνείς δραστηριότητες. Να προωθεί την κοινωνική καινοτομία, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για νέους και ενήλικες και να εργάζεται για την απασχόλησή τους. Να βελτιώσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των ατόμων που παρακολουθούν την επιστήμη και την τεχνολογία και που έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης.

Found.ation

Η Found.ation είναι μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης καινοτομίας που μεταμορφώνει με πάθος οργανισμούς και ομάδες ενεργοποιώντας νέες δεξιότητες και ανατρεπτικές μεθοδολογίες.

CARDET

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στην εκπαίδευση στην ΕΕΚ, στις ψηφιακές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.

DISRUPTIA
Η DISRUPTIA είναι μια εταιρεία εμπειρογνώμονας στον ψηφιακό μετασχηματισμό που οραματίζεται τις έξυπνες τεχνολογίες ως εργαλεία που αλλάζουν το παιχνίδι για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση για την οικοδόμηση της βιώσιμης κοινωνίας του μέλλοντος. Η DISRUPTIA υποστηρίζει εκπαιδευτικούς φορείς και δημόσια ιδρύματα να καθορίσουν σαφείς στόχους για μια αποτελεσματική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, προωθώντας την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος υψηλών επιδόσεων και ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Training 2000

Το TRAINING 2000 είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων πιστοποιημένο στην Περιφέρεια Marche για περιφερειακή κατάρτιση, με εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Το Training 2000 ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και νέων μεθοδολογιών (blended learning) για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων.

BIEDRIBA EUROFORTIS

Από το 2007 η Eurofortis είναι ένα δυναμικό τσεχο-λετονικό κέντρο με έδρα τη Ρίγα της Λετονίας, ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατάρτισης, της ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων. Η Biedriba Eurofortis συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού και σύγχρονου μαθησιακού υλικού, εργαλείων και μεθόδων, καθώς και σεμινάρια και διάφορες εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων που αποσκοπούν κυρίως στον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση διαφόρων ικανοτήτων και γνώσεων.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-VET-000089686

Copyright © | Privacy policy